Hợp tác xã Sản xuất Dược liệu sạch và kinh doanh Nông nghiệp xã Cự Nẫm
Thôn Nam Nẫm, xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0916.500.233 – 0917.515.269
Email: htxduoclieusach@gmail.com
Fanpage: Cà Gai Leo Thanh Bình