Bố Trạch: Mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả

anh b18

Hiện nay, nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Bố Trạch hoạt động hiệu quả và có sự chuyển biến đáng kể về số lượng và chất lượng.

anh%20b1(8)

HTX SXKD cây dược liệu xã Cự Nẫm-một trong 10 HTX NN hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Cà Gai leo Thanh Binh

Toàn huyện có 27 HTX và 7 quỹ tín dụng hoạt động hiệu quả; trong đó có 10 HTX nông nghiệp, gồm: HTX dịch vụ nông nghiệp Trung Trạch, HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ thực phẩm sạch Hiền Nguyên, HTX nuôi ong Tây Trạch, HTX nông nghiệp Tiền Phong Vạn Trạch, HTX thủy sản Thanh Trạch I, HTX dịch vụ nông nghiệp và sản xuất kinh doanh tổng hợp Xuân Trạch, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Phúc Đồng, HTX sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp Bắc Dinh, HTX sản xuất kinh doanh cây dược liệu xã Cự Nẫm.

Bố Trạch cũng có 136 tổ hợp tác (THT) thành lập theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, trong đó có 85 THT về lĩnh vực chăn nuôi-trồng trọt, 2 THT nuôi trồng thủy sản, 5 THT lâm nghiệp, 38 THT khai thác thủy sản, 6 THT công nghiệp-TTCN-vận tải. Nhiều mô hình của các THT, HTX, kinh tế trang trại, hoạt động theo phương thức liên kết hộ trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, tiêu biểu như HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh. Toàn huyện cũng có 17 xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bảo đảm tính bền vững.

Để phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế, thời gian tới, huyện Bố Trạch sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của HTX, THT; hỗ trợ xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đọc thêm :

Nguồn Báo QBĐT https://sct.quangbinh.gov.vn/3cms/bo-trach-mo-hinh-hop-tac-xa-hoat-dong-hieu-qua.htm

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *